WYGRAJ VOUCHER

 1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą “#wygrajvoucher”  (dalej „Konkurs”). 
 1. Organizatorem Konkursu jest Cheeky Monkey Sp. z o.o. ul. Maksymiliana Jackowskiego 27 /15 60-509 Poznań NIP: 7812006717, REGON: 38563927000000, KRS: 0000830964 (dalej jako “Organizator” lub “Cheeky Monkey”).
 1. Fundatorem nagród jest Organizator Konkursu. 
 1. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2094). 
 1. Konkurs jest przeprowadzony w ramach portalu społecznościowego Instagram pod adresem URL Organizatora https://www.instagram.com/cheekymonkeywear/ (dalej “Serwis Instagram”).
 1. Konkurs nie jest zarządzany, administrowany, wspierany ani stowarzyszony z Serwisem Instagram, Facebook. Niniejsze serwisy są w pełni zwolnione z odpowiedzialności za ewentualne roszczenia Uczestników Konkursu. 
 1. Konkurs trwa od dnia 6 kwietnia 2023 do dnia 31 grudnia 2023 do godz. 23:59. 
 1. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 1. Uczestnikiem Konkursu  (dalej „Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będąca konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu Cywilnego. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie o pełnej zdolności do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 lat,  uczestniczą w Konkursie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu. 
 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest otagowanie w Serwisie Instagram profilu:@cheekymonkeywear.
 1. Organizator nie odpowiada za naruszenie przez Uczestników praw autorskich osób trzecich.
 1. W Konkursie przewidziane są nagrody dla maksymalnie 3 zwycięzców w każdym miesiącu trwania Konkursu: voucher na zakupy w sklepie Cheeky Monkey o wartości 50 PLN. Voucher ważny jest przez 12 miesięcy od dnia wydania.  
 1. Decyzję o nagrodzeniu zgłoszenia Uczestnika podejmuje Organizator. 
 1. Organizator skontaktuje się ze zwycięzcami poprzez prywatną wiadomość DM w Serwisie Instagram. 
 1. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska, pseudonimu oraz otagowanego zdjęcia na stronie internetowej: na profilach społecznościowych (Instagram i Facebook) Cheeky Monkey.
 1. Nagroda będzie przesłana Zwycięzcy Konkursu poprzez wysłanie wiadomości email, w której znajdzie się elektroniczna wersja vouchera, w terminie 3 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.
 1. Administratorem danych osobowych Nagrodzonych Uczestników Konkursu w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.U.UE.L.2016.Nr 119.1 z dnia 2016.05.04 jest Cheeky Monkey Sp. z o.o. ul. Maksymiliana Jackowskiego 27 /15 60-509 Poznań NIP: 7812006717, REGON: 38563927000000, KRS: 0000830964.
 1. Dane osobowe Uczestnika, o których mowa powyżej, będą przetwarzane przez Organizatora w jego siedzibie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, poinformowania o nagrodzie. Właściciel danych osobowych ma prawo dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia lub złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania jego danych w siedzibie Organizatora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Rozdaniu.
 1. Treść Regulaminu Konkursu jest dostępna na stronie internetowej: https://cheekymonkeywear.com/pages/regulamin-konkursu-wygraj-voucher

 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.