POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. Ogólne informacje

Niniejsza Polityka jest adresowana do wszystkich użytkowników (dalej: „Użytkownicy”) naszej strony internetowej (dalej: „Strona”) dostępnej pod adresem: https://cheekymonkeywear.com Definicje użyte w niniejszej Polityce zostały wyjaśnione w punkcie X poniżej.

Administratorem Danych jest Cheeky Monkey Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub komentarzy dotyczących informacji zawartych w niniejszej Polityce lub innych kwestii związanych z Przetwarzaniem Danych Osobowych Użytkowników przez Administratora, w tym w celu realizacji uprawnień, o których mowa w punkcie IX niniejszej Polityki, prosimy o kontakt z: hello@cheekymonkeywear.com

II. Pozyskiwanie Danych Osobowych:

Administrator może przetwarzać Dane Osobowe Użytkowników, takie jak:

 • imię, nazwisko,
 • adres i dane kontaktowe, w tym adres e-mail, numer telefonu,
 • dane dotyczące płatności w tym między innymi numer rachunku bankowego oraz imię i nazwisko właściciela rachunku.

Administrator podejmuje wszelkie adekwatne środki, aby upewnić się, że zakres Danych Osobowych Użytkowników, które Przetwarza jest ograniczony do Danych Osobowych adekwatnie wymaganych w celach wskazanych w niniejszej Polityce.

Administrator pozyskuje Dane Osobowe Użytkowników, w szczególności, w następujących przypadkach:

 • podania Danych Osobowych przez Użytkowników w celu uzyskania informacji o produktach dostępnych na Stronie, działaniach marketingowych prowadzonych przez Administratora Danych Osobowych czy wysyłaniu newslettera (np. kontakt mailowy, telefoniczny, przez formularz, w serwisie Facebook, poprzez zgodę na przesyłanie newslettera lub w jakikolwiek inny sposób);
 • pozyskania Danych Osobowych od Użytkowników podczas realizacji zakupów produktów dostępnych na Stronie (proces realizacji zamówienia);
 • pozyskanie Danych Osobowych Użytkowników opublikowanych w mediach społecznościowych (np. pozyskanie informacji z profilu Użytkowników w mediach społecznościowych, w zakresie, w jakim informacje te są widoczne jako publiczne);
 • pozyskania lub poproszenia Użytkowników o podanie Danych Osobowych Użytkowników, podczas wizyt Użytkowników na stronach Administratora lub używania jakichkolwiek funkcji lub zasobów dostępnych na lub poprzez Stronę. Kiedy Użytkownicy odwiedzają Stronę, urządzenia i przeglądarki Użytkowników mogą automatycznie udostępniać pewne informacje (takie jak typ urządzenia, system operacyjny, typ przeglądarki, ustawienia przeglądarki, adres IP, ustawienia językowe, daty i pory łączenia się ze Stroną i inne informacje techniczne odnośnie komunikacji), niektóre z nich mogą stanowić Dane Osobowe.

Podczas wizyty na Stronie żadne Dane Osobowe Użytkowników nie będą przechowywane przez Administratora, bez wcześniejszej, wyraźnej zgody Użytkowników. Jednakże tymczasowe przechowywanie plików dziennika i plików cookies ułatwia korzystanie z naszej Strony. Z tej przyczyny Użytkownicy proszeni są o wyrażenie na to zgody na naszej Stronie. Udzielenie w/w zgody jest fakultatywne i nie wpływa na możliwość korzystania ze Strony. W niektórych przypadkach bez udzielenia takiej zgody możliwość korzystania z naszej Strony może być w pewnym stopniu ograniczona.

Podstawy prawne Przetwarzania Danych Osobowych:

Podczas Przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników w celach wskazanych w niniejszej Polityce, Administrator może powołać się na jedną lub więcej z poniższych podstaw prawnych, zależnie od okoliczności:

 • Przetwarzanie następuje na podstawie uprzedniej dobrowolnej, konkretnej, świadomej i jednoznacznej zgody Użytkownika na Przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, którą Użytkownik zawarł lub zamierza zawrzeć z Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów jakiejkolwiek osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d RODO);
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym obrona i dochodzenie roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Cele Przetwarzania Danych Osobowych:

 • Strona Administratora: prowadzenie i zarządzanie naszą Stroną, prezentowanie jej treści; publikowanie reklam i innych informacji promocyjnych i marketingowych; komunikacja i kontakty z klientami i dostawcami, a także potencjalnymi pracownikami lub współpracownikami, poprzez naszą Stronę.
 • Oferowanie Użytkownikom produktów i usług Administratora: prezentowanie naszej Strony i innych usług; dostarczanie materiałów promocyjnych na prośbę Użytkowników; komunikacja związana z usługami Administratora.
 • Komunikacja marketingowa: prezentowanie w jakikolwiek sposób (włączając e-mail, telefon, wiadomość tekstową, media społecznościowe, pocztę i kontakt osobisty) wiadomości i innych informacji, które mogą Użytkowników zainteresować, w tym dystrybucja newslettera oraz innej informacji handlowej, po uprzednim pozyskaniu zgody Użytkowników na przesyłanie informacji w odpowiedni sposób, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 • Komunikacja i operacje IT: zarządzanie systemami komunikacji, działanie w celach bezpieczeństwa IT oraz audyty bezpieczeństwa IT.
 • Zarządzanie finansami: sprzedaż, finanse, audyt oraz zarządzanie sprzedażą.
 • Badania: angażowanie Użytkowników w celu pozyskania informacji na temat opinii Użytkowników o produktach i usługach Administratora;
 • Ulepszanie naszych produktów i usług: identyfikowanie problemów z istniejącymi produktami i usługami; planowanie ulepszeń istniejących produktów i usług; oraz tworzenie nowych produktów i usług.

III. Udostępnianie Danych Osobowych podmiotom trzecim

Administrator może udostępniać Dane Osobowe Użytkowników tylko wskazanych podmiotom:

 • Organom administracji lub sądowym, na ich prośbę, w celu informowania o faktycznym lub podejrzewanym naruszeniu obowiązującego prawa;
 • Osobom przeprowadzającym audyty, prawnikom, agencjom PR, z uwzględnieniem obowiązku zachowania poufności wynikającego z umowy lub obciążającego te podmioty z mocy prawa;
 • Podmiotom trzecim przetwarzającym powierzone dane w imieniu Administratora niezależnie od miejsca ich siedziby, zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszym punkcie III poniżej;
 • Jakiemukolwiek podmiotowi właściwemu do celów zapobiegania, śledztwa, wykrycia lub oskarżenia o czyny zabronione lub wykonania środków karnych, włączając zabezpieczanie i przeciwdziałanie zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego;
 • Jakiemukolwiek podmiotowi przejmującemu, w wypadku sprzedaży lub przekazania jakiejkolwiek zorganizowanej części Administratora lub udziałów w kapitale zakładowym Administratora (włączając przypadek reorganizacji, rozwiązania lub likwidacji).

Niezależnie od powyższego, Strona może używać wtyczek lub treści prezentowanych przez podmioty trzecie. Jeśli Użytkownicy zdecydują się z nich skorzystać, Dane Osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom trzecim lub platformom społecznościowym. Administrator niniejszym rekomenduje zapoznanie się z polityką prywatności podmiotu trzeciego przed skorzystaniem z jego wtyczek lub treści.

Obecnie na naszych stronach wykorzystujemy przekierowania do portali społecznościowych: https://www.facebook.com/cheekymonkeywear https://www.instagram.com/cheekymonkeywear/

Jeżeli zaangażujemy podmiot trzeci do Przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników, zgodnie z zawartą z takim podmiotem umową powierzenia przetwarzania, Podmiot przetwarzający będzie zobowiązany do:

 • przetwarzania wyłącznie Danych Osobowych wskazanych w uprzednich, pisemnych poleceniach Administratora;
 • zastosowania wszelkich środków ochrony poufności i bezpieczeństwa Danych Osobowych i zapewnienia przestrzegania wszystkich innych wymogów prawa powszechnie obowiązującego.

Podmiotem przetwarzającym Dane Osobowe Użytkowników pozyskiwane za pośrednictwem Strony są partnerzy wspierający realizację usług sprzedaży produktów na Stronie. Są to między innymi:

 • Shopify, będąca twórcą tej Strony, a także świadcząca na rzecz Administratora usługi wsparcia technicznego w związku z użytkowaniem Strony,
 • Przelewy24, które dostarczają rozwiązań w zakresie obsługi usług płatności,
 • Dane Osobowe Użytkowników przekazywane są także firmom kurierskim i operatorom logistycznym.

Podmioty przetwarzające zapewniają pełne bezpieczeństwo Danych Osobowych Użytkowników poprzez stosowanie odpowiednich i najnowszych środków technicznych i organizacyjnych. Podmioty przetwarzające nie mogą wykorzystywać udostępnionych im Danych Osobowych Użytkowników do celów innych niż cele, dla których zostały im powierzone przez Administratora.

IV. Międzynarodowy transfer Danych Osobowych

Administrator nie przesyła Danych Osobowych Użytkowników poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

V. Ochrona Danych

Administrator informuje, iż wdrożył odpowiednie techniczne i organizacyjne środki ochrony w celu ochrony Danych Osobowych, w szczególności obejmujące zabezpieczenia przeciwko przypadkowemu lub bezprawnemu zniszczeniu, utracie, zmianie, nieuprawnionej publikacji, nieuprawnionemu dostępowi oraz innym bezprawnym i nieautoryzowanym formom Przetwarzania, zgodnie z obowiązującym prawem.

Administrator nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników. Użytkownicy są odpowiedzialni za upewnienie się, że wszystkie Dane Osobowe są przesyłane do Administratora w sposób bezpieczny.

VI. Przechowywanie Danych

Kryteria determinujące długość trwania okresu, w którym Administrator przechowuje Dane Osobowe Użytkowników są następujące: Administrator przechowuje kopie Danych Osobowych Użytkowników w formie pozwalającej na identyfikację, tylko tak długo, jak jest to konieczne dla osiągnięcia celów wskazanych w niniejszej Polityce, chyba że przepisy prawa powszechnie obowiązującego wymagają dłuższego okresu przechowywania Danych Osobowych

W przypadku przetwarzania Danych Osobowych uzyskanych na podstawie zgody Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) Administrator przetwarza te dane do momentu cofnięcia tej zgody.

Administrator może, w szczególności, przechowywać Dane Osobowe Użytkowników przez cały okres konieczny do ustalenia, skorzystania lub obrony roszczeń.

VII. Prawa Użytkowników

Zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, względem Danych Osobowych Użytkowników, które są Przetwarzane przez Administratora, Użytkownikom przysługują następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do danych osobowych;
 • prawo do sprostowania danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do ograniczania przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych;
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do niepodlegania decyzji polegającej na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

Jeżeli Przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Użytkowników zgody, Użytkownikom przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem Przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku nieprawidłowego Przetwarzania Danych Osobowych, Użytkownikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do państwowego organu nadzorczego do spraw ochrony danych, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Powyższe nie ma wpływu na prawa Użytkowników wynikające z ustaw lub innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Aby skorzystać z jednego lub więcej uprawnień lub zapytać o te uprawnienia lub jakiekolwiek inne postanowienia niniejszej Polityki lub o Przetwarzanie Danych Osobowych Użytkowników, prosimy o kontakt, używając danych kontaktowych wskazanych w punkcie XII poniżej.

VIII. Pliki cookies (ciasteczka)

Plik cookie (ciasteczko) jest małym plikiem umieszczanym w urządzeniu Użytkownika podczas wizyty na stronie internetowej (również na naszej Stronie). Rejestruje ono informacje o urządzeniu, przeglądarce, a w niektórych przypadkach, także o preferencjach i typowych czynnościach, których dokonują Użytkownicy przy przeglądaniu strony internetowych. Administrator może Przetwarzać Dane Osobowe Użytkowników poprzez technologię Cookie, zgodnie z Polityką Cookies Administratora.

Strona https://cheekymonkeywear.com używa plików cookies, czyli niewielkich informacji tekstowych zapisywanych na urządzeniu końcowym użytkownika, do celów administrowania stroną internetową, w tym w szczególności w celu:

 • personalizowania wyświetlanych treści,
 • targetowania reklam,
 • analizowania ruchu na stronie internetowej.

Pliki cookies zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, swój tzw. „czas wygaśnięcia”, indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik oraz publiczny adres IP urządzenia, z którego korzystasz.

Pliki cookies służą przede wszystkim generowaniu i tworzeniu statystyk nie zawierające żadnych cech identyfikacyjnych osoby odwiedzające serwis. Dane te nie są również łączne z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę https://cheekymonkeywear.com

Czas przechowywania plików cookies zależy od rodzaju pliku, jednak nie jest on dłuży niż 24 miesiące.

Strona https://cheekymonkeywear.com wykorzystuje dwa typu plików cookies:

 • sesyjne – po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia; ich mechanizm nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika,
 • trwałe – są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego użytkownika; ich mechanizm pozwala na doskonalenie funkcjonalności serwisu, zapamiętywanie ustawień interfejsu oraz tworzenie statystyk.

Pliki cookie, które wykorzystuje strona https://cheekymonkeywear.com nie są szkodliwe dla urządzenia oraz nie wprowadzają zmian konfiguracyjnych w tym urządzeniu, jak i przeglądarce.

W każdej chwili istnieje możliwość ograniczenia lub całkowitego wyłączenia dostępu plików cookies dla urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji używanie serwisu będzie możliwe, jednak poszczególne jego funkcjonalności mogą zostać ograniczone.

IX. Newsletter

W przypadku, gdy Użytkownicy udzielą dobrowolnej, konkretnej, świadomej i jednoznacznej zgody na otrzymywanie newslettera Administratora, Administrator może przesyłać do Użytkowników elektroniczny newsletter z informacjami handlowymi dla celów promocyjnych i informacyjnych. Dane Osobowe przekazane Administratorowi w związku z subskrybowaniem newslettera będą wykorzystywane wyłącznie dla celów przesyłania newslettera. W każdej chwili Użytkownicy mogą zrezygnować z subskrybcji newslettera poprzez skorzystanie z opcji rezygnacji zawartej w newsletterze, korzystając z linku opt-out znajdującego się w stopce wiadomości mailowej lub kontaktując się w inny sposób z Administratorem.

Otrzymane od Użytkowników Dane Osobowe będziemy przechowywać wyłącznie w powyższym celu i przez okres, przez jaki Użytkownicy subskrybują newsletter oraz dopóki Użytkownicy nie wycofają swojej zgody na subskrypcję newslettera.

Przekazywanie Danych Osobowych Użytkowników związane z otrzymywaniem newslettera nie jest wymagane ani ze względów prawnych, ani umownych, nie jest również wymagane dla zawarcia żadnej umowy. Zatem przekazanie tych danych lub wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera nie jest dla Użytkowników obowiązkowe. Podstawę prawną do otrzymywania newslettera stanowi wyłącznie wyrażona przez Użytkownicy zgoda (art. 6 punkt 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). W przypadku braku takiej zgody - newsletter nie będzie wysyłany.

X. Definicje

Administrator oznacza jednostkę, która decyduje, jak i w jakich celach Przetwarzane są Dane Osobowe. Administrator jest odpowiedzialny za zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem dotyczącym ochrony danych.

Dane Osobowe oznaczają wszelkie informacje o jakiejkolwiek zidentyfikowanej osobie fizycznej lub osobie fizycznej, która jest możliwa do zidentyfikowania. Przykłady Danych Osobowych, które Administrator może przetwarzać zostały wymienione w punkcie II powyżej.

Przetwarzać, Przetwarzanie lub Przetworzone oznacza wszelkie działania związane z Danymi Osobowymi, dokonane w sposób zautomatyzowany lub nie, takie jak: pozyskiwanie, nagrywanie, organizowanie, strukturyzowanie, przechowywanie, adaptowanie lub zmienianie, odzyskiwanie, konsultowanie, używanie, udostępnianie poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub udostępnianie w jakikolwiek inny sposób, porządkowanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Podmiot przetwarzający oznacza jakąkolwiek osobę lub jednostkę, która Przetwarza Dane Osobowe w imieniu Administratora (inną niż pracownik Administratora).