Regulamin Konkursu #wymarzoneswieta

 1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą “#wymarzoneswieta”  (dalej „Konkurs”). 
 1. Organizatorem Konkursu jest Cheeky Monkey Sp. z o.o. ul. Maksymiliana Jackowskiego 27 /15 60-509 Poznań NIP: 7812006717, REGON: 38563927000000, KRS: 0000830964 (dalej jako “Organizator” lub “Cheeky Monkey”).
 1. Fundatorem nagród jest Organizator Konkursu. 
 1. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2094). 
 1. Konkurs jest przeprowadzony w ramach portalu społecznościowego Instagram pod adresem URL Organizatora https://www.instagram.com/cheekymonkeywear/ (dalej “Serwis Instagram”).
 1. Konkurs nie jest zarządzany, administrowany, wspierany ani stowarzyszony z Serwisem Instagram, Facebook. Niniejsze serwisy są w pełni zwolnione z odpowiedzialności za ewentualne roszczenia Uczestników Konkursu. 
 1. Konkurs trwa od dnia 12 grudnia 2023 do dnia 18 grudnia 2023 do godz. 23:59. 
 1. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 1. Uczestnikiem Konkursu  (dalej „Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będąca konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu Cywilnego. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie o pełnej zdolności do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 lat,  uczestniczą w Konkursie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu. 
 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaobserwowanie na Serwisie Instagram profilu:@cheekymonkeywear, oznaczenie 1 znajomego w komentarzu oraz odpowiedź na pytanie: "Jakie są Twoje wymarzone święta?"
 1. Organizator nie odpowiada za naruszenie przez Uczestników praw autorskich osób trzecich.
 1. W Konkursie przewidziane są nagrody dla jednego zwycięzcy: 2 x t-shirt SUN NO ROSES o wartości 299 PLN każdy. 
 1. Decyzję o nagrodzeniu zgłoszenia Uczestnika podejmuje Organizator.
 1. Lista zwycięzców będzie ogłoszona na profilu społecznościowym Cheeky Monkey na Instagramie 19.12.2023 r. do godz. 23:59.
 1. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska, pseudonimu oraz nadesłanej odpowiedzi na stronie internetowej: na profilach społecznościowych (instagram i facebook) Cheeky Monkey. 
 1. Nagrody będą przesłane Zwycięzcy Konkursu poprzez nadanie przesyłki kurierskiej na podany przez niego adres, w terminie 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników Konkursu tj. od 19.07.2023 r. Koszty przesyłki pokrywa Organizator.
 1. Administratorem danych osobowych Nagrodzonych Uczestników Konkursu w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.U.UE.L.2016.Nr 119.1 z dnia 2016.05.04 jest Cheeky Monkey Sp. z o.o. ul. Maksymiliana Jackowskiego 27 /15 60-509 Poznań NIP: 7812006717, REGON: 38563927000000, KRS: 0000830964.
 1. Dane osobowe Uczestnika, o których mowa powyżej, będą przetwarzane przez Organizatora w jego siedzibie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, poinformowania o nagrodzie. Właściciel danych osobowych ma prawo dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia lub złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania jego danych w siedzibie Organizatora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Rozdaniu.
 1. Treść Regulaminu Konkursu jest dostępna na stronie internetowej: https://cheekymonkeywear.com/pages/regulamin-konkursu-wymarzoneswieta

 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.