Regulamin Konkursu #plazamarzen

 Regulamin Konkursu #plazamarzen 

 
§ 1. Postanowienia ogólne  
 
1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą #plazamarzen (dalej Konkurs).  
 
2. Organizatorem Konkursu jest Cheeky Monkey Sp. z o.o. ul. Maksymiliana Jackowskiego 27 /15 
60-509 Poznań NIP: 7812006717, REGON: 38563927000000, KRS: 0000830964 (dalej jako 
Organizator” lub Cheeky Monkey). 
 
3. Fundatorem nagród jest Organizator Konkursu oraz Partner Konkursu Good Time Instytut & 
Medical Spa ul. Grunwaldzka 5260-311 PoznańNIP: 779-255-98-89 (dalej jako Partner). 
 
4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, 
loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w 
ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2094).  
 
5. Konkurs jest przeprowadzony w ramach portalu społecznościowego Instagram pod adresem URL 
Organizatora https://www.instagram.com/cheekymonkeywear (dalej Serwis Instagram). 
 
6. Konkurs nie jest zarządzany, administrowany, wspierany ani stowarzyszony z Serwisem Instagram, 
Facebook. Niniejsze serwisy są w pełni zwolnione z odpowiedzialności za ewentualne roszczenia 
Uczestników Konkursu.  
 
7. Konkurs trwa od dnia 20 kwietnia 2024 do dnia 27 kwietnia 2024 do godz. 23:59.  
8. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  
 
§ 2. Zasady uczestnictwa w Konkursie 
 
1. Uczestnikiem Konkursu (dalej Uczestnik) może być każda osoba fizyczna mająca miejsce 
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będąca konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] 
Kodeksu Cywilnego. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie o pełnej 
zdolności do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 lat,  uczestniczą w 
Konkursie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich 
imieniu.  
 
 2. Z udziału w Konkursie są wykluczeni pracownicy Organizatora oraz Partnera, w tym pracownicy 
tymczasowi lub zleceniobiorcy Organizatora i Partnera, oraz innych podmiotów współpracujących z 
Organizatorem lub Partnerem przy organizacji niniejszego Konkursu, jak również osoby im bliskie. 
Za osoby bliskie uważa się małżonka, rodziców, rodzeństwo i dzieci.  
 
3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaobserwowanie na Serwisie Instagram 
profilu:@cheekymonkeywear i @goodtimemedicalspa, oznaczenie 1 znajomego w komentarzu oraz 
odpowiedź na pytanie: Opisz swój wymarzony dzień na plaży. 
 
 
5. W przypadku zgłoszenia roszczenia osoby trzeciej uprawnionej z tytułu praw autorskich lub 
pochodnych do materiałów nadesłanych przez Uczestników, Organizator zastrzega sobie prawo 
usunięcia zgłoszenia uczestnika w Konkursie, ewentualnie unieważnienia wyniku danego uczestnika i 
wystąpienia z żądaniem o zwrot nagrody oraz żądaniem zwrotu wszelkich uzasadnionych kosztów 
poniesionych przez Organizatora w związku z naruszeniem przez uczestnika praw osoby trzeciej.  
 
6. Uczestnik ma możliwość dodania więcej niż jednego zgłoszenia konkursowego.  
 
7. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście (tj. pod własnym imieniem i nazwiskiem), 
przy wykorzystaniu własnego konta osobistego w Serwisie Instagram. Niedopuszczalne jest tworzenie 
kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich lub za pośrednictwem ich kont. 
Organizator zastrzega, że w takich przypadkach Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia 
Uczestnika z Konkursu i odmowy przyznania mu nagrody w Konkursie.  
 
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania zgłoszeń niezgodnych z niniejszym 
Regulaminem, z regulaminem serwisu Instagram oraz zawierających treści niezgodne z prawem lub 
dobrymi obyczajami oraz budzących wątpliwość co do autorstwa pracy. 
 
9. Wykonanie zadania konkursowego jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.  
 
§ 3. Nagrody 
 
1. W konkursie przewidziane są nagrody dla jednego zwycięzcy:  
 
2 x strój kąpielowy AURA o wartości 449 PLN każdy lub zamiana na dowolny produkt 
dostępny w sklepie online Organizatora o takiej samej wartości. 
2x pojedynczy zabieg z wykorzystaniem monopolarnej fali radiowej na jedną partię - brzuch lub 
zamiana na uda przód lub uda tył o wartości 1200 – 1800 PLN 
 
2. Z każdą nagrodą rzeczową nagrodzony Uczestnik otrzyma dodatkową nagrodę pieniężną 
stanowiącą równowartość jednej dziewiątej nagrody rzeczowej. Podatek od nagrody rzeczowej i 
nagrody pieniężnej w wysokości stanowiącej 10% ich łącznej wartości zostanie pobrany i zapłacony 
przez Organizatora oraz Partnera zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych. W związku z powyższym Uczestnicy przyjmują do wiadomości, iż pieniężna część 
nagrody nie będzie im wypłacona, gdyż zostanie potrącona przez Organizatora i Partnera  na poczet 
podatku dochodowego od osób fizycznych, do którego zapłaty zobowiązani są nagrodzeni Uczestnicy.  
 
§ 4. Wyniki konkursu  
 
1. Decyzję o nagrodzeniu zgłoszenia Uczestnika podejmuje Organizator 
 
2. Lista zwycięzców będzie ogłoszona na profilu społecznościowym Cheeky Monkey na Instagramie 
28.04.2024 r. do godz. 23:59. 
 
3. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska, pseudonimu oraz 
nadesłanej odpowiedzi na stronie internetowej: na profilu społecznościowym (instagram i facebook) 
Cheeky Monkey oraz Good Time Medical Spa.  
 
4. Nagroda w postaci strojów kąpielowych będzie przesłana Zwycięzcy Konkursu poprzez nadanie 
przesyłki kurierskiej na podany przez niego adres, w terminie 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia 
wyników Konkursu tj. od 28.04.2024 r. Koszty przesyłki pokrywa Organizator. Nagroda w postaci 
zabiegu z wykorzystaniem monopolarnej fali będzie do odbioru w ustalonym przez strony terminie w 
salonie Good Time Medical Spa przy ul. Grunwaldzkiej 52 nie później niż do dnia 31.07.2024r. 
Osobą uprawnioną do odebrania zabiegu jest Zwycięzca Konkursu oraz oznaczona przez Zwycięzcę 
Konkursu przyjaciółka. W przypadku braku możliwości odbioru nagrody, przepada ona na rzecz 
Organizatora Konkursu. 
 
5. Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcą w ciągu 4 dni od ogłoszenia wyników za pośrednictwem 
Serwisu Instagram w celu ustalenia miejsca odbioru przesyłki.  
 
6. W przypadku, gdy Zwycięzca Konkursu nie odbierze nagrody w postaci strojów kąpielowych 
(nie odbierze przesyłki wysłanej pod wskazany przez niego 
adres), prawo do nagrody wygaśnie.  
 
7. W przypadku niestawienia się po odbiónagrody w postaci zabiegu w wyznaczonym przez strony 
terminie, prawo do nagrody wygaśnie. 
 
8. Podanie przez Zwycięzcę Konkursu nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, 
nazwiska, adresu zamieszkania) będzie stanowić przyczynę odmowy wydania nagrody i wygaśnięcie 
prawa do nagrody.  
 
9. Z chwilą dodania zgłoszenia, Organizator oraz Partner nabywają nieodpłatnie majątkowe prawa 
autorskie do nagrodzonej pracy Uczestnika z zastrzeżeniem par. 2 ust. 4 i 5. na następujących polach 
eksploatacji: a) wykorzystania na stronie internetowej Organizatora i Partnera  b) kanałach social 
media należących do Organizatora i Partnera c) w materiałach mailingowych do bazy klientów 
Organizatora i Partnera. 
 
10. Nagrodzony Uczestnik nie może wymienić nagród rzeczowych na równowartość w gotówce. 
 
11. W przypadku niewydania wszystkich nagród, w szczególności z powodu wpłynięcia mniejszej 
liczby zgłoszeń, rezygnacji Uczestnika z przyjęcia nagrody albo niemożliwości skontaktowania się z 
Uczestnikiem, niewydane nagrody pozostaną do dyspozycji Organizatora. Organizator zastrzega sobie 
prawo podjęcia decyzji, co do sposobu wykorzystania niewydanych nagród. 
 
 § 5. Dane osobowe  
  
1. Administratorem danych osobowych Nagrodzonych Uczestników Konkursu w rozumieniu 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) Dz.U.UE.L.2016.Nr 119.1 z dnia 2016.05.04 jest Cheeky Monkey Sp. z o.o. ul. 
Maksymiliana Jackowskiego 27 /15 60-509 Poznań NIP: 7812006717, REGON: 38563927000000, 
KRS: 0000830964. 
 
2. Dane osobowe Uczestnika, o których mowa powyżej, będą przetwarzane przez Organizatora w jego 
siedzibie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, poinformowania o nagrodzie i 
przekazania nagrody oraz rozliczenia podatku. Właściciel danych osobowych ma prawo dostępu do 
danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia lub złożenia sprzeciwu w zakresie 
przetwarzania jego danych w siedzibie Organizatora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale 
konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. 
 
§ 6. Reklamacje  
 
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu mogą być składane od dnia 
rozpoczęcia Konkursu do 60 dni po zakończeniu Konkursu.  
 
2. Reklamacje powinny być sporządzone w formie elektronicznej i przesłane na adres 
hello@cheekymonkeywear.com 
 
3. Reklamacja powinna zawierać: a. imię, nazwisko i dokładny adres osoby reklamującej, adres e-
mail i nr telefonu b. dokładny opis i powód reklamacji.  
 
4. Reklamacje złożone po terminie lub w innej niż wskazana w ust. 2 formie oraz niespełniające 
wymagań określonych w ust. 3 powyżej nie podlegają rozpoznaniu.  
 
5. Organizator rozpatrzy reklamację i powiadomi osobę reklamująca o decyzji w terminie 14 dni od 
dnia jej otrzymania.  
 
§ 7. Odpowiedzialność Organizatora 
  
1. Organizator jako płatnik ponosi odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe z tytułu podatku 
dochodowego od osób fizycznych, które powstały ze względu na prowadzenie Konkursu.  
 
§ 8. Regulamin  
 
1. Treść Regulaminu Konkursu jest dostępna na stronie internetowej  
 
2. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Konkursu mają 
charakter jedynie informacyjny. W razie jakichkolwiek rozbieżności, decydujące znaczenie ma treść 
niniejszego Regulaminu.  
 
3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie obowiązujące 
przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.  
 
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu oraz okresu obowiązywania 
Konkursu bez uszczuplenia praw nabytych przez klientów przed dniem dokonania zmiany. Regulamin 
w nowym brzmieniu obowiązuje od dnia jego opublikowania na stronie internetowej Organizatora: 
www.cheekymonkeywear.com 
 
5. Wszelkie pytania Uczestnik może kierować w wiadomości prywatnej do Cheeky Monkey na 
portalu Facebook https://www.facebook.com/cheekymonkeywear/ lub Instagram 
https://www.instagram.com/cheekymonkeywear/.  
 
§ 9. Podatek od wygranych  
 
1. Nagrody konkursowe zostaną wydane zgodnie z przepisem art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 
lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1426).  
 
§ 10. Rozstrzyganie sporów  
 
1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą 
rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.