Regulamin Konkursu #roadtripmarzen

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą “#roadtripmarzen” (dalej „Konkurs”). 

2. Organizatorem Konkursu jest Cheeky Monkey Sp. z o.o. ul. Maksymiliana Jackowskiego 27 /15 60-509 Poznań NIP: 7812006717, REGON: 38563927000000, KRS: 0000830964 (dalej jako “Organizator” lub “Cheeky Monkey”).

3. Fundatorem nagród jest Organizator Konkursu oraz Partner Konkursu Grupa Cichy-Zasada Sp. z o.o. ul. Skórzewska 8, 62-081 Wysogotowo, NIP: 7812010274, REGON: 386349551, KRS: 0000881356 (dalej jako „Partner”).

4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2094). 

5. Konkurs jest przeprowadzony w ramach portalu społecznościowego Instagram pod adresem URL Organizatora https://www.instagram.com/cheekymonkeywear (dalej “Serwis Instagram”).

6. Konkurs nie jest zarządzany, administrowany, wspierany ani stowarzyszony z Serwisem Instagram, Facebook. Niniejsze serwisy są w pełni zwolnione z odpowiedzialności za ewentualne roszczenia Uczestników Konkursu. 

7. Konkurs trwa od dnia 8 marca 2024 do dnia 17 marca 2024 do godz. 23:59. 

8. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

§ 2. Zasady uczestnictwa w Konkursie

1. Uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będąca konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu Cywilnego. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie o pełnej zdolności do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 lat,  uczestniczą w Konkursie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu. 

 2. Z udziału w Konkursie są wykluczeni pracownicy Organizatora oraz Partnera, w tym pracownicy tymczasowi lub zleceniobiorcy Organizatora i Partnera, oraz innych podmiotów współpracujących z Organizatorem lub Partnerem przy organizacji niniejszego Konkursu, jak również osoby im bliskie. Za osoby bliskie uważa się małżonka, rodziców, rodzeństwo i dzieci. 

3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaobserwowanie na Serwisie Instagram profilu:@cheekymonkeywear i @volkswagen_centrum_poznan

oznaczenie 1 znajomego w komentarzu oraz odpowiedź na pytanie: "Gdzie i z kim wyruszyłabyś na road trip marzeń?"

4. Organizator nie odpowiada za naruszenie przez Uczestników praw autorskich osób trzecich. 

5. W przypadku zgłoszenia roszczenia osoby trzeciej uprawnionej z tytułu praw autorskich lub pochodnych do materiałów nadesłanych przez Uczestników, Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia zgłoszenia uczestnika w Konkursie, ewentualnie unieważnienia wyniku danego uczestnika i wystąpienia z żądaniem o zwrot nagrody oraz żądaniem zwrotu wszelkich uzasadnionych kosztów poniesionych przez Organizatora w związku z naruszeniem przez uczestnika praw osoby trzeciej. 

6. Uczestnik ma możliwość dodania więcej niż jednego zgłoszenia konkursowego. 

7. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście (tj. pod własnym imieniem i nazwiskiem), przy wykorzystaniu własnego konta osobistego w Serwisie Instagram. Niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich lub za pośrednictwem ich kont. Organizator zastrzega, że w takich przypadkach Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia Uczestnika z Konkursu i odmowy przyznania mu nagrody w Konkursie. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania zgłoszeń niezgodnych z niniejszym Regulaminem, z regulaminem serwisu Instagram oraz zawierających treści niezgodne z prawem lub dobrymi obyczajami oraz budzących wątpliwość co do autorstwa pracy.

9. Wykonanie zadania konkursowego jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. 

 

§ 3. Nagrody

1. W konkursie przewidziane są nagrody dla jednego zwycięzcy: 

  • 2 x strój kąpielowy AURA o wartości 429 PLN każdy
  • użyczenie samochodu Volkswagen ID.Buzz o wartości 750 PLN na 3 doby przypadające od piątku od godziny 9:00 do poniedziałku do godziny 9:00.

2. Z każdą nagrodą rzeczową nagrodzony Uczestnik otrzyma dodatkową nagrodę pieniężną stanowiącą równowartość jednej dziewiątej nagrody rzeczowej. Podatek od nagrody rzeczowej i nagrody pieniężnej w wysokości stanowiącej 10% ich łącznej wartości zostanie pobrany i zapłacony przez Organizatora oraz Partnera zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym Uczestnicy przyjmują do wiadomości, iż pieniężna część nagrody nie będzie im wypłacona, gdyż zostanie potrącona przez Organizatora i Partnera  na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych, do którego zapłaty zobowiązani są nagrodzeni Uczestnicy. 

 

§ 4. Wyniki konkursu 

1. Decyzję o nagrodzeniu zgłoszenia Uczestnika podejmuje Organizator.

2. Lista zwycięzców będzie ogłoszona na profilu społecznościowym Cheeky Monkey na Instagramie 19.03.2024 r. do godz. 23:59.

3. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska, pseudonimu oraz nadesłanej odpowiedzi na stronie internetowej: na profilu społecznościowym (instagram i facebook) Cheeky Monkey. 

4. Nagroda w postaci strojów kąpielowych będzie przesłana Zwycięzcy Konkursu poprzez nadanie przesyłki kurierskiej na podany przez niego adres, w terminie 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników Konkursu tj. od 19.03.2024 r. Koszty przesyłki pokrywa Organizator. Nagroda w postaci użyczenia samochodu Volkswagen ID.Buzz będzie do odbioru w ustalonym przez strony terminie w salonie w Poznaniu Cichy Zasada przy ul. Wajsówny 9 nie później niż do dnia 31.08.2024r. Osobą uprawnioną do odebrania auta jest Zwycięzca Konkursu posiadający uprawnienia do prowadzenia pojazdów kategorii B. W przypadku braku w.w. uprawnień Zwycięzca Konkursu może stawić się po odbiór auta z osobą posiadającą w.w. uprawnienia. Obecność Zwycięzcy Konkursu przy wydaniu użyczonego auta jest warunkiem koniecznym wydania pojazdu.

5. Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcą w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników za pośrednictwem Serwisu Instagram w celu ustalenia adresu wysyłki strojów kąpielowych oraz ustalenia szczegółów odbioru Volkswagen ID.Buzz.

6. Odbiór Nagrody nastąpi z salonu Fundatora w Poznaniu, działającego pod firmą Grupa Cichy-Zasada Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka jawna: Volkswagen Centrum Poznań, Wajsówny 9, 60-002 Poznań

7. Użyczenie samochodu nastąpi na podstawie oddzielnej umowy, w której określa się m.in. szczegółowe ramy czasowe użyczenia weekendowego oraz limit kilometrów tj. 400 km.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne podanie przez Zwycięzcę jego danych, uniemożliwiające dostarczenie lub realizację Nagrody.

9. Fundator zastrzega sobie prawo zmiany Nagrody na inną, w przypadku, gdy z przyczyn od niego niezależnych, przyznanie takiej Nagrody nie będzie możliwe.

10. Niezachowanie terminu do odbioru i realizacji Nagrody do 31.08.2024 r., skutkuje wygaśnięciem wszelkich uprawnień wynikających z Nagrody. W takim przypadku, Zwycięzcy nie przysługuje wobec Fundatora jakiekolwiek roszczenie o pokrycie szkód poniesionych przez Zwycięzcę z tego tytułu.

11. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda oraz jednocześnie zrzeka się jakichkolwiek roszczeń do Nagrody.

12. W przypadku, gdy Zwycięzca Konkursu nie odbierze nagrody w postaci strojów kąpielowych (nie odbierze przesyłki wysłanej pod wskazany przez niego adres), prawo do nagrody wygaśnie. 

13. W przypadku niewydania wszystkich nagród, w szczególności z powodu wpłynięcia mniejszej liczby zgłoszeń, rezygnacji Uczestnika z przyjęcia nagrody albo niemożliwości skontaktowania się z Uczestnikiem, niewydane nagrody pozostaną do dyspozycji Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo podjęcia decyzji, co do sposobu wykorzystania niewydanych nagród.

 

 § 5. Dane osobowe 

1.Administratorem danych osobowych Nagrodzonych Uczestników Konkursu w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.U.UE.L.2016.Nr 119.1 z dnia 2016.05.04 jest Cheeky Monkey Sp. z o.o. ul. Maksymiliana Jackowskiego 27 /15 60-509 Poznań NIP: 7812006717, REGON: 38563927000000, KRS: 0000830964.

2. Dane osobowe Uczestnika, o których mowa powyżej, będą przetwarzane przez Organizatora w jego siedzibie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, poinformowania o nagrodzie i przekazania nagrody oraz rozliczenia podatku. Właściciel danych osobowych ma prawo dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia lub złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania jego danych w siedzibie Organizatora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.

 

§ 6. Reklamacje 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu mogą być składane od dnia rozpoczęcia Konkursu do 60 dni po zakończeniu Konkursu. 

2. Reklamacje powinny być sporządzone w formie elektronicznej i przesłane na adres hello@cheekymonkeywear.com

3. Reklamacja powinna zawierać: a. imię, nazwisko i dokładny adres osoby reklamującej, adres e-mail i nr telefonu b. dokładny opis i powód reklamacji. 

4. Reklamacje złożone po terminie lub w innej niż wskazana w ust. 2 formie oraz niespełniające wymagań określonych w ust. 3 powyżej nie podlegają rozpoznaniu. 

5. Organizator rozpatrzy reklamację i powiadomi osobę reklamująca o decyzji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. 

 

§ 7. Odpowiedzialność Organizatora

1. Organizator jako płatnik ponosi odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, które powstały ze względu na prowadzenie Konkursu. 

 

§ 8. Regulamin 

1. Treść Regulaminu Konkursu jest dostępna na stronie internetowej 

https://cheekymonkeywear.com/pages/regulamin-konkursu-roadtripmarzen

2. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Konkursu mają charakter jedynie informacyjny. W razie jakichkolwiek rozbieżności, decydujące znaczenie ma treść niniejszego Regulaminu. 

3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu oraz okresu obowiązywania Konkursu bez uszczuplenia praw nabytych przez klientów przed dniem dokonania zmiany. Regulamin w nowym brzmieniu obowiązuje od dnia jego opublikowania na stronie internetowej Organizatora: www.cheekymonkeywear.com

5. Wszelkie pytania Uczestnik może kierować w wiadomości prywatnej do Cheeky Monkey na portalu Facebook https://www.facebook.com/cheekymonkeywear/ lub Instagram https://www.instagram.com/cheekymonkeywear/. 

 

§ 9. Podatek od wygranych 

1. Nagrody konkursowe zostaną wydane zgodnie z przepisem art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1426). 

 

§ 10. Rozstrzyganie sporów 

1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.