Szukaj

Regulamin

Regulamin Rozdanie #CHEEKYBDAY x The Mar

1. Rozdanie będzie prowadzone pod nazwą “#CHEEKYBDAY x The Mar” (dalej „Rozdanie”).

2. Organizatorem Rozdania jest Cheeky Monkey Sp. z o.o. ul. Maksymiliana Jackowskiego 27 /15 60-509 Poznań NIP: 7812006717, REGON: 38563927000000, KRS: 0000830964 (dalej jako “Organizator” lub “Cheeky Monkey”).

3. Fundatorem nagród jest Organizator Rozdania oraz Partner Rozdania THE MAR S.C. Marcelina Nastaj, Maria Buko z siedzibą w Warszawie, ul. Siedmiogrodzka 1/308, 01-204 Warszawa, REGON 386221845, NIP 5272929072

4. Organizator oświadcza, że Rozdanie nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2094).

5. Rozdanie jest przeprowadzone w ramach portalu społecznościowego Instagram pod adresem URL Organizatora https://www.instagram.com/cheekymonkeywear/ oraz pod adresem URL Partnera https://www.instagram.com/themarstore_com/(dalej “Serwis Instagram”).

6. Rozdanie nie jest zarządzane, administrowane, wspierany ani stowarzyszone z Serwisem Instagram, Facebook. Niniejsze serwisy są w pełni zwolnione z odpowiedzialności za ewentualne roszczenia Uczestników Rozdania.

7. Rozdanie trwa od dnia 30 marca 2021 do dnia 2 kwietnia 2021 do godz. 23:59.

8. Rozdanie jest organizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

9. Uczestnikiem Rozdania (dalej „Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będąca konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu Cywilnego. W Rozdaniu samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie o pełnej zdolności do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 lat, uczestniczą w Rozdaniu za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu.

10.. Warunkiem uczestnictwa w Rozdaniu jest zaobserwowanie na Serwisie Instagram profili:@CheekyMonkeyWear i @themarstore_com, zapisanie posta konkursowego na obu profilach i opowiedzenie w komentarzu pod postem konkursowym na profilu @CheekyMonkeyWear lub @themarstore_com jak dbasz o nasza planętę.

11. Organizator nie odpowiada za naruszenie przez Uczestników praw autorskich osób trzecich.

12. W Rozdaniu przewidziane są nagrody dla jednego zwycięzcy:

  • Szorty GIBLI o wartości 299 PLN

  • Portfel MAXI CROCO o wartości 350 PLN


13. Decyzję o nagrodzeniu zgłoszenia Uczestnika podejmuje Organizator

14. Lista zwycięzców będzie ogłoszona na profilu społecznościowym Cheeky Monkey 02.04.2021

15. Uczestnik Rozdania wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska, pseudonimu oraz nadesłanej odpowiedzi na stronie internetowej: na profilach społecznościowych (instagram i facebook) Cheeky Monkey i La flamme.

16. Nagrody będą przesłane Zwycięzcy Rozdania poprzez nadanie przesyłki poleconej lub kurierskiej na podany przez niego adres, w terminie 31 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników Rozdania. Koszty przesyłki pokrywa Organizator.

17. Administratorem danych osobowych Nagrodzonych Uczestników Rozdaniu w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.U.UE.L.2016.Nr 119.1 z dnia 2016.05.04 jest Cheeky Monkey Sp. z o.o. ul. Maksymiliana Jackowskiego 27 /15 60-509 Poznań NIP: 7812006717, REGON: 38563927000000, KRS: 0000830964.

18. Dane osobowe Uczestnika, o których mowa powyżej, będą przetwarzane przez Organizatora w jego siedzibie w celu przeprowadzenia Rozdania, wyłonienia zwycięzców, poinformowania o nagrodzie. Właściciel danych osobowych ma prawo dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia lub złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania jego danych w siedzibie Organizatora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Rozdaniu.

19. Treść Regulaminu Rozdania jest dostępna na stronie internetowej: bit.ly/cheekybday4

20. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów